Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De volgende te noemen voorwaarden hebben betrekking op:

onder naam van Camerabeveiliging Noord-Nederland gevestigd en kantoorhoudende te Raadhuisplein 1A 9641AW Veendam hierna te noemen: Camerabeveiliging Noord-Nederland.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Camerabeveiliging Noord-Nederland: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 90159209 en naam Camerabeveilging Noord-Nederland B.V. .

Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Camerabeveiliging NoordNederland een overeenkomst aangaat.

Product: Zijn de goederen welke onderdeel zijn van de totale installatie, geïnstalleerd bij de klant door Camerabeveiliging Noord-Nederland.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Camerabeveiliging Noord-Nederland en een klant waarop Camerabeveiliging Noord-Nederland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Camerabeveiliging Noord-Nederland, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Door akkoord te gaan met deze voorwaarden betekent dat alleen aanspraak gemaakt kan worden op deze voorwaarden en niet de voorwaarden van de klant.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen

3.1 Offertes van Camerabeveiliging Noord-Nederland zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 14 dagen na de datum van de offerte tenzij een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Camerabeveiliging Noord-Nederland niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële klant voorkomende afwijkingen van Camerabeveiliging Noord-Nederland offerte c.q. orderbevestiging.

3.3 Camerabeveiliging Noord-Nederland is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in catalogi, mailingen, offerte of op de website.

3.4 In offertes c.q. orderbevestigingen van Camerabeveiliging Noord-Nederland genoemde levertijden en andere voor door Camerabeveiliging Noord-Nederland te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding ervan geeft de potentiële klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

3.5 Camerabeveiliging Noord-Nederland is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële klant schriftelijk binnen 60 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW,

tenzij anders aangegeven.

3.6 Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor Camerabeveiliging Noord-Nederland tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen producten tegen een overeenkomstig gedeelte

van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

3.7 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Camerabeveiliging Noord-Nederland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Camerabeveiliging Noord-Nederland anders aangeeft.

Artikel 4. Prijswijziging

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: – in Nederlandse valuta – exclusief BTW

4.2 Indien Camerabeveiliging Noord-Nederland met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Camerabeveiliging Noord-Nederland niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Camerabeveiliging Noord-Nederland kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van onderdelen, materialen, benodigdheden, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden. Uiteraard worden dergelijke zaken eerst besproken met de klant.

4.3 Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren etc., van de aangeboden producten opgenomen op de website, in de offerte, folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 6. Levering en installatie

6.1 De door Camerabeveiliging Noord-Nederland geleverde producten mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben. Een afwijking van de geleverde producten geeft de klant geen recht de gekochte producten niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde producten.

6.2 De klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

6.3 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Camerabeveiliging Noord-Nederland slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

6.4 In het geval dat een door Camerabeveiliging Noord-Nederland met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

6.5 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft over op de klant.

6.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van de locatie voor installatie van het beveiligingssysteem. Hieronder wordt verstaan toegang geven tot het terrein of pand voor de installatie en het creëren van werkruimte voor de installateurs.

6.7 Camerabeveiliging Noord-Nederland  is niet aansprakelijk voor vertraging ontstaan door een slecht toegankelijke locatie van de opdrachtgever. 

Artikel 7. Levertijd

7.1 Door Camerabeveiliging Noord-Nederland opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

7.2 De door Camerabeveiliging Noord-Nederland opgegeven levertijd vangt eerst aan op het moment de bestelling is bevestigd en nadat alle benodigde onderdelen, materialen, benodigdheden en gegevens in haar bezit zijn.

7.3 Bij niet tijdige levering dient de klant Camerabeveiliging Noord-Nederland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Camerabeveiliging Noord-Nederland een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 8. Deelleveringen

8.1 Het is Camerabeveiliging Noord-Nederland toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is Camerabeveiliging Noord-Nederland bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 9. Betaling

9.1 Bij het aangaan van een overeenkomst kan een aanbetaling worden verlangd. Het exacte bedrag van de aanbetaling wordt duidelijk gecommuniceerd op de offerte.

9.2  Indien de aanbetaling niet binnen de vastgestelde termijn wordt voldaan, behoudt Camerabeveiliging Noord-Nederland het recht om de offerte te herroepen.

9.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Camerabeveiliging Noord-Nederland de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

9.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen en producten van Camerabeveiliging Noord-Nederland op de klant onmiddellijk opeisbaar.

9.5 Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Camerabeveiliging Noord-Nederland totdat alle vorderingen van Camerabeveiliging Noord-Nederland op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Het is koper niet toegestaan, zolang de goederen nog eigendom van Camerabeveiliging Noord-Nederland zijn, deze te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, dan wel op welke wijze dan ook daarover te beschikken.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

10.1 Een overeenkomst tussen Camerabeveiliging Noord-Nederland en een klant kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Camerabeveiliging Noord-Nederland omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

– indien Camerabeveiliging Noord-Nederland de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is Camerabeveiliging Noord-Nederland bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

10.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Camerabeveiliging Noord-Nederland zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de

uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Camerabeveiliging Noord-Nederland bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Garantie

11.1 De producten die CBNN aanbiedt vallen onder de fabrieksgarantie van de desbetreffende fabrikant. De garantie dekt enkel fabricagefouten en geldt niet voor schade door verkeerd gebruik, nalatigheid of externe invloeden. Onderhouds- en servicecontracten kunnen apart worden afgesloten en bieden aanvullende diensten en ondersteuning.

11.2 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: a. normale slijtage; b. onoordeelkundig gebruik; c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden; e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen; f. schade veroorzaakt door derden; g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

11.4 De klant kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van Camerabeveiliging Noord-Nederland, van de geleverde producten heeft plaatsgevonden.

11.5 De klant dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot Camerabeveiliging Noord-Nederland te wenden. De kosten van een elders uitgevoerde reparatie of dienst worden niet door Camerabeveiliging Noord-Nederland vergoedt. 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De octrooirechten en het eigendom van alle door de Camerabeveiliging Noord-Nederland geproduceerde/ontwikkelde producten liggen ten allen tijde bij Camerabeveiliging Noord-Nederland.

12.2 Alle door Camerabeveiliging Noord-Nederland geleverde producten blijven het eigendom van Camerabeveiliging Noord-Nederland totdat de klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Camerabeveiliging Noord-Nederland gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

12.3 Door Camerabeveiliging Noord-Nederland geleverde producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.4 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Camerabeveiliging Noord-Nederland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 13. Gebreken en klachttermijnen

13.1 De klant dient de gekochte producten bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste producten zijn geleverd.

– of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene.

– of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

13.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de klant deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Camerabeveiliging Noord-Nederland te melden.

13.3 Niet zichtbare gebreken dient de klant binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan Camerabeveiliging Noord-Nederland.

13.4 Klachten worden door Camerabeveiliging Noord-Nederland binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

13.5 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

13.6 Alle aanspraken jegens Camerabeveiliging Noord-Nederland die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Camerabeveiliging Noord-Nederland zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Camerabeveiliging Noord-Nederland is jegens de klant uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

14.1 Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde producten geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 11 (Garantie) van deze voorwaarden.

14.2 Camerabeveiliging Noord-Nederland is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Camerabeveiliging Noord-Nederland of haar ondergeschikten.

14.3 In geen geval is Camerabeveiliging Noord-Nederland aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

14.4 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Camerabeveiliging Noord-Nederland geleverde product, sluit Camerabeveiliging Noord-Nederland iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.

14.5 Camerabeveiliging Noord-Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.6 Camerabeveiliging Noord-Nederland is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Camerabeveiliging Noord-Nederland kenbaar behoorde te zijn.

14.7 Camerabeveiliging Noord-Nederland is niet aansprakelijk voor niet goed functionerende (nuts) voorzieningen bij de klant. Voorbeelden zijn het ontbreken van signaal voor radio en televisie, elektra, internet en gelijkwaardige reeds aanwezige voorzieningen zowel draadloos als bedraad waar apparatuur van Camerabeveiliging Noord-Nederland gebruik van moet maken.

14.8 In geen geval is Camerabeveiliging Noord-Nederland aansprakelijk voor het niet goed functioneren van de huidige infrastructuur (zoals bestaande netwerkapparatuur zoals modems, routers, etc) welke de werking van het camerasysteem nadelig

beïnvloeden. Ook dienen de wachtwoorden van dergelijke netwerkapparatuur beschikbaar te worden gesteld. Indien netwerkapparatuur gereset moet worden omdat de wachtwoorden vergeten zijn of niet beschikbaar zijn dan is dit geheel op

eigen risico van de klant.

14.9 De aansprakelijkheid van Camerabeveiliging Noord-Nederland is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Camerabeveiliging Noord-Nederland in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

14.10 Voor een juiste werking van het systeem adviseert Camerabeveiliging Noord-Nederland een onderhoudscontract. Indien er geen onderhoudscontract wordt afgesloten, kan Camerabeveiliging Noord-Nederland niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste werking van het systeem en/of het verlies van camerabeelden.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Camerabeveiliging Noord-Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Camerabeveiliging Noord-Nederland niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

15.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Camerabeveiliging Noord-Nederland opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Camerabeveiliging Noord-Nederland niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

15.3 Indien Camerabeveiliging Noord-Nederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Geschillenbeslechting

16.1 De rechter in of nabij de woonplaats van Camerabeveiliging Noord-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op www.cbnn.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige transactie.

17.2 Camerabeveiliging Noord-Nederland behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen.

17.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.4 Op elke overeenkomst tussen Camerabeveiliging Noord-Nederland en de klant is Nederlands recht van toepassing.